Tÿ'r Cwmnïau - Hafan

Tÿ'r Cwmnïau

 
 

Beth yw ffurflen flynyddol?

Mae ffurflen flynyddol yn giplun o wybodaeth benodol am gwmni ar y dyddiad diwallu.  Mae’n ddogfen ar wahân i gyfrifon blynyddol cwmni.  Am ragor o wybodaeth, gweler ein canllaw ar y Ffurflen Flynyddol.

Pa gwmnïau fydd yn gorfod anfon ffurflen flynyddol i Dŷ’r Cwmnïau?

Rhaid i bob cwmni gyflwyno ffurflen flynyddol i Dŷ’r Cwmnïau o leiaf unwaith bob 12 mis.  Mae cyfarwyddwr(cyfarwyddwyr) ac ysgrifennydd (pan fo hynny’n berthnasol) y cwmni, yn gyfrifol am sicrhau eu bod yn cyflwyno’r ffurflen flynyddol i Dŷ’r Cwmnïau mewn pryd. 

Rhaid cyflwyno’r ffurflen flynyddol i Dŷ’r Cwmnïau cyn pen 28 diwrnod ar ôl:

 • diwedd y flwyddyn gyntaf ers y corfforwyd cwmni, neu
 • flwyddyn ar ôl dyddiad diwallu y ffurflen flynyddol ddiwethaf.

Ble mae modd i mi gael ffurflen flynyddol?

Bydd Tŷ’r Cwmnïau yn anfon llythyr at swyddfa gofrestredig eich cwmni er mwyn eich atgoffa o’r dyddiad pan fydd eich ffurflen flynyddol yn ddyledus.  Mae’n cynnig cyngor ynghylch ffeilio’r ffurflen yn electronig trwy ddefnyddio ein gwasanaethau Software Filing neu WebFiling, gan mai hwn yw’r dewis hawsaf a rhataf.

Fodd bynnag, os nad oes modd i chi ffeilio ar-lein, gallwch lawrlwytho copi gwag o ffurflen flynyddol AR01c  neu archebu copi papur gwag gan ein Canolfan Gyswllt trwy ffonio 0303 1234 500.

Beth yw cyfnod y ffurflen?

Mewn perthynas â ffurflen flynyddol, ystyr “cyfnod y ffurflen” yw’r cyfnod sy’n cychwyn yn union ar ôl dyddiad diwallu’r ffurflen ddiwethaf (neu, yn achos y ffurflen gyntaf, corffori’r cwmni) ac sy’n dod i ben ar ddyddiad diwallu’r ffurflen gyfredol.

Beth yw’r dyddiad diwallu?

Hwn yw’r dyddiad pan fydd yn rhaid i’r holl wybodaeth mewn ffurflen flynyddol fod yn gywir.  Fel arfer, bydd y dyddiad diwallu yn cyfateb i flwyddyn ar ôl:

 • dyddiad corffori y cwmni; neu
 • ddyddiad diwallu y ffurflen flynyddol flaenorol a gofrestrwyd yn Nhŷ’r Cwmnïau.

Pam newidiodd y Ffurflen Flynyddol yn 2011?

Oherwydd newidiadau i reoliadau mae yna ofynion gwahanol mewn perthynas â manylion cyfranddeiliaid a phrif weithgareddau busnes (codau SIC) ar gyfer ffurflen flynyddol â dyddiad diwallu ar neu cyn 30/09/2011 a ffurflen flynyddol â dyddiad diwallu ar neu ar ôl 1/10/2011.

I gael mwy o wybodaeth am y newidiadau hyn gweler ein canllaw i’r Ffurflen Flynyddol

Pa wybodaeth y bydd angen i Dŷ’r Cwmnïau ei chael am gyfalaf cyfrannau?

Rhaid i bob cwmni sy’n meddu ar gyfalaf cyfrannau lenwi datganiad cyfalaf fel rhan o’r ffurflen flynyddol.  Mae hwn yn cynnwys:

a) cyfanswm cyfrannau’r cwmni;
b) gwerth nominal cyfanred y cyfrannau;
c) ar gyfer pob dosbarth o gyfrannau:

 • yr hawliau pleidleisio sy’n gysylltiedig â’r cyfrannau
 • cyfanswm y cyfrannau yn y dosbarth hwnnw;  a
 • gwerth nominal cyfranred y cyfrannau yn y dosbarth hwnnw, a’r 

d) y swm a dalwyd eisoes a’r swm (os o gwbl) heb ei dalu ar gyfer pob cyfran (boed ar gyfrif gwerth nominal y gyfran neu trwy gyfrwng premiwm).

Os bydd cwmni wedi trosi cyfrannau’n stoc, rhaid iddo roi’r wybodaeth gyfatebol mewn perthynas â’r stoc hwnnw, gan nodi cyfanswm y stoc yn hytrach na nifer a gwerth nominal y cyfrannau.

Pam mor aml mae angen i chi gael rhestr lawn o’r aelodau (cyfranddeiliaid) ar y ffurflen / AR01c?

Mae rhestr lawn o’r aelodau (cyfranddeiliaid) yn ofynnol ar:

 • y ffurflen flynyddol gyntaf ar ôl corffori;
 • pob trydedd ffurflen flynyddol ar ôl iddo ddarparu rhestr lawn.

Ar y 2 ffurflen flynyddol rhwng yr uchod, dim ond newidiadau i’r wybodaeth am y cyfranddeiliaid sydd wedi digwydd yn ystod y flwyddyn honno mae angen eu cofnodi.

A oes ffyrdd eraill o ddarparu manylion cyfranddeiliaid?

Gall cwmnïau sy’n ffeilio ffurflenni blynyddol papur ddarparu gwybodaeth am gyfranddeiliaid ar CD-ROM os bydd y rhestr yn 50 tudalen o hyd neu fwy. Efallai y bydd yn fwy cyfleus i gwmnïau preifat a chwmnïau cyhoeddus neu gwmnïau nad yw eu cyfrannau wedi cael eu derbyn i'w masnachu ar farchnad berthnasol ond y mae ganddynt nifer fawr o gyfranddeiliaid ddarparu rhestr gyflawn o gyfranddeiliaid gyda phob ffurflen flynyddol - ond rhaid i’r rhestr beidio â chynnwys cyfeiriadau’r cyfranddeiliaid.

Os ydych yn dymuno darparu’r rhestr o gyfranddeiliaid y cwmni ar CD-ROM, a fyddech cystal â throi at rheolau’r cofrestrydd ar ein gwefan am wybodaeth bellach.

Beth yw ystyr y termau cwmni heb ei fasnachu, cwmni a fasnachwyd, a marchnad reoleiddiedig?

Ar gyfer ffurflenni a chanddynt dyddiad diwallu o 30 Medi 2011 neu’n gynharach:

 • "Cwmni heb ei fasnachu" yw cwmni nad oes unrhyw un o'i gyfrannau wedi cael eu derbyn i’w masnachu ar farchnad reoledig;
 • "Cwmni a fasnachwyd" yw cwmni y mae unrhyw un o’i gyfrannau wedi cael eu derbyn i'w masnachu ar farchnad reoledig;
 • "marchnad reoledig" yw marchnad sy'n ymddangos ar y rhestr a luniwyd gan un o Wladwriaethau’r AEE yn unol ag Erthygl 47 o Gyfarwyddeb 2004/39EC Senedd Ewrop a Chyngor 21 Ebrill 2004 ar farchnadoedd yn yr offerynnau ariannol ;

Beth yw ystyr y termau marchnad berthnasol, marchnad PLUS- listed, PLUS quoted, ac AIM?

Ar gyfer ffurflenni a chanddynt ddyddiad diwallu o 1af Hydref neu’n ddiweddarach:

 • "Marchnad Berthnasol" yw un o'r cyfnewidfeydd buddsoddi cydnabyddedig cyfredol yn y DU a'r marchnadoedd rheoledig a geir ar wefan FCA
 • Math o farchnad reoledig yw Marchnad"PLUS-listed".
 • Mae "PLUS-quoted" ac "AIM" ill dau yn 'farchnadoedd a sefydlwyd o dan reolau cyfnewidfeydd buddsoddi cydnabyddedig y DU'. Sefydlir AIM o dan reolau Cyfnewidfa Stoc Llundain; sefydlir PLUS- quoted o dan reolau'r Plus Stock Exchange Plc.

Beth yw DTR5

"DTR5" yw'r Rheolau o ran Deiliaid Pleidleisiau a Hysbysu Dosbarthwyr a bennir ym Mhennod 5 o lyfr ffynhonnell Rheolau Datgelu a Thryloywder yr Awdurdod Gwasanaethau Ariannol.

 • "SIC 2007" yw Dosbarthiad Safonol Diwydiannau'r DU o ran gweithgareddau Economaidd. ynghyd â thri chod ychwanegol, dyma'r cynllun a bennir i'w ddefnyddio wrth ddisgrifio Prif Weithgarwch Busnes cwmni.

Beth yw cod "SIC"?

Mae SIC yn sefyll am ‘standard industrial classification’ (dosbarthiad diwydiannol safonol). Hwy yw’r codau y gellir canfod natur busnes cwmni drwyddynt. Mae yna nifer o godau cyffredinol y gellir eu defnyddio os nad yw cod mwy penodol wedi’i restru h.y. “gweithgareddau busnes eraill".

Wrth ffeilio Ffurflen Flynyddol cewch ddefnyddio hyd at 4 cod i nodi natur eich busnes. Nid oes rhaid i chi fod yn fanwl gywir a gallwch ysgrifennu disgrifiad os na allwch ddod o hyd i god.

Yn 2011 newidiodd Tŷ’r Cwmnïau o ddefnyddio’r codau SIC 2003 â 4 digid i’r codau SIC 2007 â 5 digid. Gellir gweld rhestr o’r ddau fath o god, ynghyd â thabl trosi, ar ein gwefan

A fydd angen talu ffi am ffeilio’r ffurflen flynyddol?

Bydd. Codir ffi flynyddol o £40 am brosesu dogfennau papur neu £13 i’r rhai sy’n defnyddio ein gwasanaethau Software Filing neu WebFiling, a delir pan fyddwch yn ffeilio’r ffurflen flynyddol.  Dylai cwmnïau sy’n ffeilio ffurflen flynyddol bapur wneud y siec yn daladwy i ‘Tŷ’r Cwmnïau’, gan ysgrifennu rhif y cwmni ar y cefn.

Ble allaf i gael mwy o wybodaeth am y Ffurflen Flynyddol?

Am ragor o wybodaeth, gweler ein canllaw ar y Ffurflen Flynyddol..

Brig
Ein polisi ar gwcis